מדיניות החזרות

המשתמש באתר rashrash.biz / רשרש - קניון Online באילת (בהתאמה "המשתמש" ו-"האתר") רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר ("עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף ‏זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

אופן ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

  1. פנייה ישירה לשירות הלקוחות דרך האתר, מתוך חשבון המשתמש בעמוד פרטי ההזמנה, באמצעות הפעולה "ביטול הזמנה" וציון סיבת הביטול;
  2. בדוא"ל לכתובת hello@rashrash.biz;
  3. פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;

הודעת הביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר במקביל לספק/בעל העסק הרלוונטי.

מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

ברכישה של טובין - מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).

ברכישה של שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

עסקאות שלא ניתן לבטל

עסקאות לרכישת מזון; עסקאות לרכישת תרופות ותוספי מזון;
עסקאות לרכישת טובין פסידים (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן);
עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית;
עסקאות לרכישת ריהוט לאחר שהורכב בבית הלקוח;
עסקאות לרכישת הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים;
עסקאות לרכישת תכשיטים אשר מחירם עולה על 3,000 ₪;עסקאות לרכישת מוצרים באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

תוצאות ביטול עסקה

ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

  1. חברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
  2. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

  1. במידה ולא אסף המשתמש את הטובין מהמרכז הלוגיסטי, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

    בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

  2. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם ישירות לספק (ולשאת בעלויות השילוח הנלוות), והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בצרוף התוית והחשבונית עמן סופקו. כמו כן אין בהוראות כמפורט לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון 0546919489 בימים א-ה בשעות 10:00-15:00. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר בקיזוז עמלת הסליקה ודמי הביטול.